onas UX2 | O Nas

O Nas

UX2 Centrum Technologiczne (UX2 CT) prowadzi działalność w charakterze centrum innowacji od czerwca 2011 r.
Posiadamy akredytację Ministerstwa Rozwoju jako jednostka otoczenia biznesu.
Data przyznania akredytacji: 31 marca 2016 r.
Data przedłużenia akredytacji: 10 czerwca 2020 r.
Świadczymy proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy w następujących kategoriach:
- Pomoc w procesie przygotowanie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z inwestorem w zakresie rozwijania i/lub wdrażania innowacji.
- Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja.
- Doradztwo w procesie przygotowania/weryfikacji zawarcia umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnej technologii.
- Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii.
- Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji.
- Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji.
- Poszukiwanie i nawiązywanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii.
- Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych.
- Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji.
- Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej.
- Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji.
- Doradztwo i pomoc w opracowaniu i wdrożeniu pilotażowym innowacji.
- Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji.
- Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji.
- Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia technologii.
- Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji.
- Konsultacja w zakresie innowacyjnych pomysłów.
- Analiza ryzyka wdrożenia technologii.
Celem UX2 CT oraz prowadzonej przez nią działalności jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i na rzecz innowacyjności, zaś główną działalność UX2 CT stanowi:
1. realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy uczestników powiązań kooperacyjnych z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami badawczymi w ramach tych powiązań kooperacyjnych oraz innych form współpracy dopuszczonych prawem
2. prowadzenie prac badawczych i rozwojowych na rzecz tych podmiotów
3. współpraca z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi w zakresie trzech podstawowych dziedzin:
- zastosowania innowacyjnych technologii komputerowych i informatycznych oraz technologii telekomunikacyjnych (przewodowej i bezprzewodowej) i elektronicznych w prowadzeniu działalności gospodarczej
- zastosowania innowacyjnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych w budownictwie, działalności architektonicznej, urbanistycznej i planistycznej
- określenia możliwości i warunków prowadzenia uprawy winorośli w Małopolsce oraz propagowanie takich upraw na rzecz rozwoju przetwórstwa winnego w regionie
Aby realizować swoje cele UX2 CT świadczy usługi doradcze o charakterze ogólnym, innowacyjnym, proinnowacyjnym i szkoleniowym głównie (ale nie wyłącznie) na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług oraz satysfakcji naszych klientów UX2 CT stosuje ściśle określone zasady działania, które znalazły swoje odzwierciedlenie w Dobrych Praktykach oraz Standardach Działania naszego przedsiębiorstwa. Pracujemy i rozwijamy się od ponad 8 lat. Pomogliśmy wielu przedsiębiorcom w rozwoju i zrealizowaniu innowacyjnych projektów zarówno technologicznych jak i biznesowych. Efektem naszej pracy jest przyznanie spółce UX2 Centrum Technologiczne akredytacji na świadczenie usług proinnowacyjnych Ministerstwa Rozwoju. Od 31 marca 2016 roku UX2 CT jest akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu. Dla naszych klientów oznacza to dostęp do dodatkowych korzyści jakie płyną z otrzymania przez nas akredytacji. Dla UX2 – potwierdzenie dobrze wykonanej pracy i słusznie obranego kierunku rozwoju. Wszystkim naszym ​dotychczasowym Partnerom dziękujemy za współpracę i obdarzenie wysokim zaufaniem, a nowych klientów zapraszamy do owocnej współpracy!
Fiszka IOB